Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Ing. Petra Orságová, se sídlem 6. srpna 1159/25, 73535 Horní Suchá IČO 01524798, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. MMHS/46245/2022 ŽÚ vedeném u Magistrátu města Havířova, e -mail: mentoring@petraorsagova.cz, telefonní číslo 777887082 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.petraorsagova.com

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde http://www.petraorsagova.com/podminky-ochrany-osobnich-udaju/  

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 I. NĚKTERÉ DEFINICE

 1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží a Služby;
 2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží a Služby, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží a Služby s Námi;
 7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a Služby a uzavřených Smluv;
 8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 9. Zboží a služby je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 1. Koupě Zboží a Služeb je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 2. Při nákupu Zboží a Služeb je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží a Služby budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
 4. a) Informace o nakupovaném Zboží a Službě (na E-shopu označujete Zboží a Službu, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
 5. b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a Služby a způsobu jeho doručení;
 6. c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zbožía Služby, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 7. d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží a Služby dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.
 8. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 9. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 10. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží a Služby nejsou dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů, než kolik je z naší strany umožněno.V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.  
 11. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží a Služby za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit.
 12. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 13. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 14. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží a Služeb využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží a Služby poskytnuto se slevou.

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
 5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 3 nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
 6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží a Služby. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
 4. a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 dnů.
 5. b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Gopay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.gopay.com/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dnů.
 6. c) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží a služby v případě převzetí při osobním setkání. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží a služby.
 7. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.
 8. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží a Služby převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby. 

VI. ON-LINE KURZY

Platby:

Probíhají předem na účet oproti zálohové faktuře. Fakturu obdržíte do 14 dní po zaplacení zálohy.

Vrácení peněz:

Pokud si u nás objednáte a zaplatíte on-line kurz, budete ho mít po přihlášení do systému po danou zaplacenou dobu k dispozici. Z tohoto důvodu nenabízíme vrácení peněz.

Vrácení peněz při garanci spokojenosti:

Pokud jste s kurzem nespokojeni a zakoupili jste kurz s garancí spokojenosti, máte 30 dní od zaplacení (počítáme den připsání platby na náš účet) k tomu, žádat celou platbu zpátky. Platí pouze pro kurzy, u kterých garanci spokojenosti nabízíme. Najdete vždy v popisu kurzu.

Pokud si však například stáhnete videa a další materiály z kurzu v jakékoli podobě za účelem dalšího použití, peníze nevracíme.

Přístupy do kurzů:

Od zakoupení kurzu udržujeme kurz v běhu po dobu nejméně 1roku. To znamená, že od zakoupení garantujeme, že ke kurzu budete mít následujících 1 rok přístup neomezeně. Pokud po uplynutí doby 1 roku kurz přestaneme nabízet a prodávat, dostanete možnost si obsah stáhnout k sobě na vlastní počítač. 

Zakoupením programu souhlasíte s tím, že následující 3 roky po skončení programu, nebudete používat náš obsah bez uvedení zdroje. V případě, že lektor, kouč, poradce či další osoby začne náš systém a naše know-how prodávat ve svých kurzech, náleží společnosti Ing. Petra Orságová smluvní odměna za každý modul ve výši 500.000 Kč.

Odstoupení od smlouvy, stornování objednávky

 

V případě, že si klient nestáhl žádný soubor, neúčastnil se online či osobního školení, mentoringu či se nepřihlásil se do klientské sekce kurzu, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail mentoring@petraorsagova.com .Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od stornování objednávky.Objednávku nelze stornovat, pokud se klient přihlásil do členské sekce, zúčastnil se jakékoliv lekce, školení či mentoringu a začal obsah kurzu využívat.

 

PORADENSTV A MENTORING

Platby:

Předem na účet, pokud se nedomluvíme jinak. Platba probíhá oproti zálohové faktuře. Pokud je uvedena možnost platby kartou, lze platit online platbou kartou. Po zaplacení dostanete fakturu e-mailem nejpozději do 14 dnů.

Vrácení peněz:

Pokud si u nás koupíte službu, zavazujeme se i k tomu, že si na vás vyhradíme dostatečné množství času. To ovlivňuje množství klientů, které můžeme přijmout. A proto nenabízíme vrácení peněz. Pokud si chcete mít jistotu, že naše služby jsou pro vás to pravé,  objednejte si pro začátek jen 15 minutovou konzultaci zdarma. 

Rušení schůzek:

Pokud jste se objednali na určitou hodinu a musíte schůzku či telefonní hovor zrušit, neúčtujeme žádný poplatek, uděláte-li to nejméně 24 hodin předem. V případě, že na schůzku nedorazíte vůbec, nebo zrušíte méně než 24 hodin předem, částku nevracíme. 

 

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží a Služby mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. Toto platí v případě, že jste službu nevyužili, tj. neproběhla konzultace, nezúčastnili jste se ani jedné lekce zakoupeného kurzu.  
 3. Lhůta k odstoupení dle čl. VIII.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 4. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží a Služby dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží a Služby), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. VI.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete Zboží a Služby v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

VIII. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy mentoring@petraorsagova.com Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zbožía Služby, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží a Služby, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží a Služby následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
 6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 29.7.2023

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:              Ing. Petra Orságová 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Ing. Petra Orságová,  www.petraorsagova.com(„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží a Služby, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: